EZQuest UltimatePower 120W GaN USB-C PD diwar zarýad berijisine syn - Olary dolandyrmak üçin bir zarýad beriji!

Syn - Syýahat edenimde, adatça ýanymda arassa zarýad berijiler, adapterler we tok şnurlary getirýärin. Bu sumka uly we agyrdy, sebäbi her enjamyň işlemegi üçin adatça öz güýçlendiriji, tok şnury we adapter gerekdi. beýleki enjam. nowöne indi USB-C adaty ýagdaýa öwrüldi. Enjamlarymyň köpüsi bu standarty (noutbuklar, telefonlar, nauşnikler, planşetler) ulanýarlar we zarýad berijiler “akylly” boldular, ýagny zarýad berilýän zatlara aňsatlyk bilen uýgunlaşyp bilýärler. Şonuň üçin Öň syýahat eden sumkam indi has kiçi. Bu EZQuest diwar güýçlendirijisi bilen men ony ýok edip bilerin.
EZQuest UltimatePower 120W GaN USB-C PD Diwar zarýad berijisi, iki USB-C porty we bir USB-A portly göçme zarýad beriji, umumy zarýad güýji 120W çenli bolup, zarýad beriş ýagdaýyna sazlanýar.
EZQuest UltimatePower 120W GaN USB-C PD Diwar zarýad berijiniň dizaýny, ýer titremesinden başga zat. Ol rozetka dakylýan we zatlara zarýad berýän ak kerpiç. Üýtgeşik zat, zarýad we kuwwat berip bilýän gaty gowy gurlanlygydyr 120W-de, bu iň güýçli wideo görkeziş sessiýalary bilen makbook pro-ny işledip biler. Üç portuň üsti bilen birbada üç enjamy zarýad berip biler, ýöne umumy önüm 120W-den geçmez. Bu barada bellemeli bir zat. Kuwwat derejesi, ilkinji 30 minutda bary-ýogy 120W bolýar. Ondan soň çykyş 90W-a çenli azaldy. Köp ulanyş üçin ýeterlik, ýöne haýsydyr bir sebäbe görä 120W üznüksiz gerek bolsa, bu siziň üçin däl.
Kerpiçde aňsatlyk bilen bukulýan wilka bar we şol 120W güýjüň hemmesini bermäge ukyply hakykatdanam elli 2M USB-C kabeli bar.
Şol kabel gaty gowy gurlupdyr, berk örülen neýlon bilen örtülendir we iki ujunda-da köp sanly plastmas ştam relýef bölekleri bar. Kabeldäki hakyky USB-C porty, adatça has köp öndürýän ýokary hilli portdyr. çydamly oňyn baglanyşyk.
Bu zarýad berijini gündiz işleýän noutbukymy we gije EDC enjamymy güýçlendirmek üçin ulanýaryn. Öndürijiligi kemsiz. Hakykatdanam ýakymly täsir, zarýad beriji kerpiçdäki wilkanyň ýagdaýy, adaty ABŞ rozetkasyna dakylanda beýlekisi wilka henizem bar. Ulanylan käbir zarýad berijilerde diwar rozetkasyndaky başga bir wilkany bilkastlaýyn blokirlemek üçin nokatlar bar. Bu size başga zatlary diwara dakmaga mümkinçilik berýär!
EZQuest UltimatePower 120W GaN USB-C PD Diwar zarýad berijisi ýeňil zarýad beriji däl. 214 gramda ýapylsa, hakykatdanam kerpiç ýaly duýulýar. Ultramelewşe syýahatçylar üçin kynçylyk döredip biler. Bir sebäbiniň zarýad berijiniň bolmagy bolup biler malylylyk dolandyryşy üçin termiki geçiriji epoksi bilen dolduryldy. Işlemeli, sebäbi zarýad beriji enjam 90 gradusa ýakyn günlerde açyk howada agyr ulanylsa-da hiç haçan “ýyly” bolmaýar.
Syýahat etseňiz ýa-da syýahat etmeseňiz, bu zarýad bermek we işletmek üçin birnäçe enjamy dolandyryp bilýän gaty güýçlendiriji. Bu ýokary hilli 2m USB-C kabeli we Europeanewropa adapteri ýaly ajaýyp goşmaçalar bilen gelýär. birneme agyr, ýöne şuňa meňzeş zarýad berijiden tapawutlylykda. Güýçli gurluşyk we amatly baha, öýüne goşmaça zarýad beriji goşmak ýa-da zarýad beriji we adapterler bilen syýahat toplumyny ýönekeýleşdirmek isleýän her bir adam üçin gowy saýlaw bolýar.
Bahasy: $ 79.99 Nireden satyn almaly: EZQuest ýa-da Amazon Çeşme: Bu syn üçin nusga EZQuest tarapyndan berlen
Teswirlerime berlen jogaplaryň hemmesine ýazylmaň, e-poçta arkaly indiki teswirler barada maňa habar beriň. Şeýle hem teswir ýazman ýazylyp bilersiňiz.
Bu web sahypasy diňe maglumat we güýmenje maksatly. Mazmuny awtorlaryň we / ýa-da kärdeşleriň garaýyşlary we pikirleri. Productshli önümler we söwda bellikleri degişli eýeleriniň eýeçiligi. Doly ýa-da bölekleýin görnüşde ýa-da görnüşde köpeltmek gadagan. “Gadgeteer” -iň ýazmaça rugsady bolmazdan. contenthli mazmun we grafiki elementler Copyright © 1997 - 2022 Julie Strietelmeier we The Gadgeteer.all hukuklary goralandyr.


Iş wagty: Iýun-22-2022