Kompaniýanyň tertibi

I. Kompaniýa barada umumy maglumat

(I) Biz kim

2006-njy ýylda döredilen Gopod Group Holding Limited, gözleg we kompýuter, jübi telefon enjamlaryny öndürmek we satmak bilen meşgullanýan, ýokary derejede ykrar edilen ýokary tehnologiýaly kärhana.Gopodyň Şençzhenen we Foshan şäherlerinde umumy meýdany 35 000 inedördül metr bolup, 1500-den gowrak işgäri bar.Şeýle hem, Foşanyň Şunde şäherinde 350,000 inedördül metr ýokary tehnologiýaly senagat seýilgähi gurýar.Gopod doly üpjünçilik we önümçilik pudagy zynjyryna we 100-den gowrak agzadan ybarat ýokary derejeli gözleg we gözleg toparyna eýe.Daşky dizaýndan, gurluş dizaýnyndan, zynjyr dizaýnyndan we programma üpjünçiliginiň dizaýnyndan başlap, galyndylary ösdürmek we ýygnamak ýaly önümi özleşdirmek boýunça giňişleýin hyzmatlary hödürleýär.Kompaniýada gözleg we gözleg, galyp, kabel önümçiligi, güýçlendiriji ussahanasy, metal CNC ussahanasy, SMT we gurnama ýaly iş bölümleri bar.ISO9001: 2008, ISO14000, BSCI, SA8000 we beýleki şahadatnamalary aldy.Şeýle hem, köp sanly patent ätiýaçlyklary bar.2009-njy ýylda Gopodyň Şençzhenen zawody MFi şahadatnamasyny aldy we “Apple” -iň şertnama öndürijisi boldy.Önümleri 2019-njy ýylda “Apple Store” -yň global satuw toruna girdi we Europeewropada, Amerikada, Japanaponiýada, Koreýada we ş.m. gowy satylýar. Müşderilerimiz “Gopod” -yň önümlerini “Best Buy”, “Fry's” ýaly iri onlaýn dükanlara we esasy elektron söwda platformalaryna getirdi. Mediýa bazary we Saturn.Professional tehniki hyzmat toparymyz, ösen önümçilik we synag enjamlary, ýokary önümçilik kuwwaty we ajaýyp hil gözegçilik ulgamy bar, bu sizi iň gowy hyzmatdaşyňyz edýär.

() Korporatiw pelsepe

Esasy ideýa: önümçilik we öz-özünden aşa geçmek.

Korporatiw wezipe: ýeňiş gazanmak we has gowy jemgyýet üçin hyzmatdaşlyk.

 

(Ⅲ) Gymmatlyklar

Innowasiýa, ösüş we bitewilik.

Işgärlere ideg: her ýyl işgärleri taýýarlamak üçin köp maýa goýýarys.

Iň gowusyny ediň: ajaýyp görüş bilen Gopod gaty ýokary iş standartlaryny kesgitledi we "ähli işini iň gowulaşdyrmaga" çalyşýar.