Ulanylmaýan wagty enjamy merkezden aýryň

Ulanylmaýan wagty enjamy merkezden aýryň. Güýç güýçlenmegi zynjyrlara zeper ýetirip biler ýa-da gereksiz güýç sarp edip biler.
Ulanylmaýan wagty enjamy merkezden aýryň. Güýç güýçlenmegi zynjyrlara zeper ýetirip biler ýa-da gereksiz güýç sarp edip biler.
Noutbuklar we planşetler has ýuka we has ýitileşip başlansoň, käbir aýratynlyklar ýok edildi. Disappearok boljak ilkinji zat adatça birnäçe USB porty. Bagtly bolsaňyz, şu gün iki portdan köp noutbuk satyn alyp bilersiňiz. Appleöne Apple-iň MacBook ýaly enjamlary diňe bir USB porty bar. Eger eýýäm simli klawiatura ýa-da syçanjygy dakan bolsaňyz, daşarky gaty diska girmek üçin başga bir meýilnama düzmeli bolarsyňyz.
Ynha, USB 3.0 konsentratory girýär. Adatça, noutbukyň güýç adapteriniň ululygy, USB konsentratory bir USB ýerini alýar we köpeldýär. Hubda ýedi ýa-da sekiz sany goşmaça port tapyp bilersiňiz, hatda käbirleri HDMI wideo ýerlerini ýa-da ýat kartalaryna girmegi teklip ediň.
USB 3.0 konsentratorynyň aýratynlyklaryna seredeniňizde, käbir portlaryň beýlekilerden tapawutlydygyny görersiňiz. Portlar adatça iki görnüşde bolýar: maglumatlar we zarýad.
Adyndan görnüşi ýaly, maglumat porty enjamdan kompýuteriňize maglumat geçirmek üçin ulanylýar. Baş barmak diskleri, daşarky gaty diskleri ýa-da ýat kartalaryny pikir ediň. Olar telefonlar bilen hem işleýär, şonuň üçin suratlary göçürip alyp ýa-da aýdym-saz faýllaryny geçirip bilersiňiz.
Şol bir wagtyň özünde zarýad beriş porty edil edil eşidilişi ýaly. Maglumat geçirip bilmeýän hem bolsa, islendik birikdirilen enjamy çalt zarýadlamak üçin ulanylýar. Bu ýagdaýda jübi telefonlary, elektrik banklary ýa-da simsiz klawiatura ýaly enjamlara zarýad berip bolýar.
Technologyöne tehnologiýa kämilleşdigiçe, ikisini hem ýerine ýetirýän USB 3.0 konsentratorlarynda portlary tapmak has adaty bir zat. Bu birikdirilen enjam zarýad alýarka maglumatlary almaga we geçirmäge mümkinçilik berýär.
Ingadyňyzdan çykarmaň, zarýad beriş porty güýç çeşmesinden güýç çekmeli. Eger konsentrator diwar rozetkasynyň tok adapterine birikdirilmedik bolsa, noutbukyň güýjüni enjama zarýad berer. Bu noutbukyň batareýasyny has çalt ýitirer.
Elbetde, konsentrator USB kabeli arkaly kompýuteriňize ýa-da noutbukyňyza birikdirildi. Esasy gabat gelýändigine göz ýetirmekdir. Köp birikdiriş kabellerinde erkek USB 3.0 ulanylýar, ýöne “Apple” -iň “MacBooks” -y üçin USB-C birikdirijisi bolan konsentrator ulanmaly. .Hogsa-da, bu USB 3.0 we USB-C portlary bolan “Apple” -iň iş stoly iMac kompýuterleri üçin kynçylyk däl.
Adamlaryň köpüsiniň gözlejek iň möhüm tarapy, merkezdäki USB portlarynyň sanydyr. Plyönekeý söz bilen aýdanyňda, portlar näçe köp bolsa, şonça-da birikdirip ýa-da zarýad berip bilersiňiz. Telefonlardan, planşetlerden klawiatura we syçanlara çenli hemme zat gidip biler konsentratorynyň üsti bilen.
Beforeöne öň bellenip geçilişi ýaly, ony dogry porta birikdirýändigiňize göz ýetirmeli. Mysal üçin, zarýad beriş portuna dakylýan klawiatura kän peýdalanmaz - çalt zarýad berilmeli simsiz model bolmasa.
Köp enjamy birikdirmeli bolsaňyz, bu merkezde sekuntda 5 Gb tizlikde maglumat geçirip bilýän 7 USB 3.0 porty bar. Şeýle hem üç sany PowerIQ zarýad beriş porty bar, hersinde 2,1 amper çykyş bolup, enjamyňyzy zarýad bermäge mümkinçilik berýär. noutbuga ýa-da kompýutere birikdirildi. Amazon tarapyndan satylýar
Birnäçe USB-C enjamyny kompýuteriňize birikdirmek köplenç kyn bolup biler. Thisöne bu merkezde dört USB 3.0 portundan başga-da dört sanysy bar. 3.3 metrlik USB-C kabeli we daşarky güýç adapteri bar. Amazon tarapyndan satylýar
Merkezde ýedi USB 3.0 maglumat porty we iki sany çalt zarýad berilýän USB porty bar. Içindäki çip, iň çalt zarýad beriş tizligini üpjün etmek üçin birikdirilen enjamy awtomatiki tanadýar.
Köp sanly ulgamda maglumatlary gaýtadan işleseňiz, bu merkez gaty gowy çözgütdir. Iki USB 3.0 portundan başga-da, iki sany USB-C porty we iki görnüşli ýat kartasy üçin ýeri bar. Şeýle hem 4K HDMI çykyşy bar. noutbukyňyzy daşarky monitora birikdiriň. Amazon tarapyndan satylýar
Dört USB 3.0 porty bolan bu maglumat merkezi, birikmek meselelerine inçe we ykjam çözgütdir. Hiç hili birikdirilen enjamy zarýad berip bilmese-de, sekuntda 5 gigabaýt maglumat geçirip bilýär. Bu merkez Windows we Apple enjamlary bilen utgaşýar. Satylýar Amazon
Kuwwaty tygşytlamak üçin bu merkeziň özboluşly aýratynlygy bar, dört USB 3.0 portunyň hersini ýokarsynda wyklýuçatel bilen açyp ýa-da öçürip bolýar. LED görkezijileri her portuň kuwwatyny görkezýär. 2 aýakly kabel saklamak üçin ýeterlikdir iş ýeriňiz bulaşyk. Amazon tarapyndan satylýar
“Apple” -iň “Macbook Pro” bilen utgaşdyrylan bu merkezde ýedi port bar. Iki sany USB 3.0 birikmesi, 4K HDMI porty, SD ýat kartasy ýeri we 100 wattlyk USB-C Power Delivery zarýad porty bar. Amazon tarapyndan satylýar
Hemmelerden has köp enjamyňyz bar bolsa, size bu 10 portly USB 3.0 merkezi gerek bolar. Her portuň aýratyn wyklýuçateli bar, şonuň üçin zerur bolanda olary açyp ýa-da öçürip bilersiňiz. Goşulan güýç adapteri aşa woltdan we aşa zarýaddan goraýar. Amazon
Täze önümler we görnükli geleşikler barada peýdaly maslahatlar üçin BestReviews hepdelik habar býulletenini almak üçin şu ýere ýazylyň.
Çarli Fripp “BestReviews.BestReviews” üçin ýazýar, millionlarça sarp edijä satyn almak kararlaryny ýönekeýleşdirip, wagt we pul tygşytlaýar.


Iş wagty: Iýun-27-2022